Profesjonelle advokater bistår foreldre og barn i barnevernssaker.

Vi er advokater som bistår foreldre og barn i barnevernssaker.

Barnevernssaker er vårt hovedfagområde. Vi har derfor meget god kompetanse og lang erfaring. Vi kan tilby gratis advokatbistand i følgende tilfeller;

- Akuttsaker.

- Omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

- Omsorgsovertakelse for retten.

- Tilbakeføring av barn som er under omsorg av barneverntjenesten.

Bistanden er gratis

Vi garanterer at du vil bli kontaktet av en advokat i løpet av kort tid.

Barnevernssaker:

På disse sidene vil vi gi en kortfattet oversikt over rettigheter og spørsmål som oppstår i forbindelse med en barnevernssak. Formålet med advokattjenesten er å veilede/informere/gi juridisk bistand når barnevernet har opprettet en sak. I utgangspunktet skal barn vokse opp hos sine foreldre. Trenger foreldrene hjelp til dette, skal hjelp i følge barnevernloven, gis i hjemmet. Det er en forutsetning for å kunne vedtak om omsorgsovertakelse at manglene ikke kan rettes ved hjelpetiltak.

Begrepsforklaring:

Bekymringsmelding - undersøkelsessak:

Barnevernssaker starter ofte med at barneverntjenesten har fått en bekymringsmelding. Bekymringen kan komme fra barnehagen, naboer, skole, helsestasjon eller lignende. Barneverntjenesten vurderer da om de skal opprette en undersøkelsessak, eventuelt at saken skal henlegges. Det kan da være hensiktsmessig å få advokatbistand.

Hjelpetiltak:

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. Har barneverntjenesten truffet vedtak om tiltak kan dette omfatte for eksempel frivillige hjelpetiltak som økonomisk støtte til barnehage, støttekontakt, foreldreveiledning, besøkshjem, eller lignende.

Omsorgsovertakelse:

Hvis barneverntjenesten mener at det foreligger alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, kan de fremme sak for fylkesnemnda om akuttplassering, omsorgsovertakelse, opphold i institusjon, adopsjon. I slike tilfeller har du rett til gratis advokatbistand.

Saksprosess:

Fremmer barneverntjenesten sak om omsorgsovertakelse, må saken først behandles i fylkesnemnda. Fylkesnemnda fatter et vedtak som kan overprøves av tingretten. Tingrettens dom kan i spesielle tilfeller behandles av lagmannsretten.

Fylkesnemnda:

Hvert fylke har en særdomstol som blandt annet behandler barnevernssaker. Som regel er det en nemndsleder, en sakkyndig og en legperson som sammen avgjør ("dømmer") saken.

Fri rettshjelp:

Når barnevernet har bestemt seg for å bringe en sak inn for fylkesnemnda, har du rett til gratis advokathjelp. Det samme gjelder når barnevernet har bestemt seg for å bringe saken inn for fylkesnemnda, men deretter bestemmer seg for å trekke saken.

Ta kontakt her!